tall short
Tilbage

Fjordarmen

Fjordarmen udgøres af det tydelige og velafgrænsede dalstrøg, der kan følges fra nær Linde til Øster Tørslev Kær. Den markante tunneldal er af betydelig historisk og undervisningsmæssig værdi.

Tunneldalen optræder i sammenhæng med områdets markante Litorinaskrænt omkring Øster Tørslev Kær og er et særdeles naturskønt område med en interessant historie.

I bunden af hele dalstrøget løber Tvede Å. Den udspringer i Gallemosen, hvor der i 1887 blev fundet 21 bronzegenstande fra den tidligste bronzealder. Fundet, der vejer 12 kg, er Danmarks tungeste fund fra perioden og beviser, at danerne også for 4000 år siden havde udstrakte handelsforbindelser. Læs mere her.

Tvede Å er reguleret på størstedelen af strækningen for at udnytte de gamle moseområder. Drænsystemerne vedligeholdes tilsyneladende ikke mere på store dele af strækningen, og lavbundsarealerne vokser til med bl.a. pil. I de lavtliggende sumpede områder vokser pilekrat og tagrør, og i foråret og den tidlige sommer høres nattergal og gøg.

Ved Tvede er dalstrøget helt snævert, og der er meget markante skråninger med bla. hvidtjørn i området. Neden for Gjessinggård er flere af de store mosedrag udgravet med søer. Herfra breder dalen sig ud for at give plads til store vidder og inddæmmede arealer på den tidligere hævede havbund. De inddæmmede arealer er intensivt opdyrket. Tvede Å har en del af sit udløb ved pumpestationen i Øster Tørslev Kær.

Hulen ved Lindbjerg

Neden for Lindbjerggård (Hulen 16) i bunden af dalen er der en god plads med shelter, multtoilet, lejrplads og bålhus/madpakkehus, lige ved Tvede Å. Pladsen er også udgangspunkt for Sporet ved Hulen.

Sporet går igennem et område, der kaldes bakkerne, som består af smeltevandsaflejringer med to markante bakkeøer. Istidsskråningerne fremstår dramatisk i landskabet, og vegetationen er overvejende overdrev. På skråningerne vokser bl.a. enebær, hvidtjørn, slåen, røn og hunderose, og man kan være heldig også at se lyng eller finde blåbær.

De lave engarealer ned til Tvede Å er fugtige, og der findes en del kilder i området. Jordbunden veksler mellem ler og sand, og græsningen medvirker til at holde området åbent. Denne kombination medvirker til stor artsrigdom, og du kan bl.a. se bukkeblad, flere arter af ranunkel, engnellikerod, vandkarse, sideskærm og gøgeurt. Der er også flere efterladte rævegrave i området, hvor der nu yngler gravand.

Landsbyen Tvede og omgivelser

Landsbyen Tvede er udpeget som “Kulturmiljø fra middelalderen” (1050-1536). Landsbyen ligger på begge sider af ådalen, som Tvede Å løber gennem. Landsbyen, kirken, hulvejen, græsningsområder­ne og agrene i den nærliggende Hungstrup Skov udgør tilsammen et kulturmiljø.

Hungstrup Skov er udpeget som “Kulturmiljø fra forhistorisk tid” (ca. 4200 f.Kr.-1050 e.Kr.). Området har en stor koncentration af skorstensgrave, gravhøje og bopladser. Bopladserne er fra sten-, bronze- og jernalderen, mens størrelsen på flere høje indikerer, at de er fra ældre bronzealder.

Gjessinggård ligger lige nord for Tvede. Det er en herregård beliggende på kanten af den stejle Tvede Ådal, og den er udpeget som kulturmiljø for perioden “storlandbruget” (1536-1750). Oprindeligt var herregården af bindingsværk, men den er blevet skalmuret og pudset. Gjessinggård er i dag et af Danmarks største økologiske landbrug, og der tilbydes en række kurser og events.

Øster Tørslev Kær

Øster Tørslev Kær er del af et dige-pumpelag, der sørger for, at overskydende vand pumpes ud af de inddæmmede arealer. Derved det bliver muligt at opdyrke den tidligere havbund.

Kanalerne inden for digerne kan deles i to kategorier: »Landkanalerne« leder vandet fra bakkerne ud til fjorden, og som tilløb til disse er der »afvandingskanalerne«, der har til formål at gøre jorden tør nok til landbrugsdrift. Dybden på kanalerne varierer fra 0,5 til 2,2 meter under terræn.

For enden af kanalerne ligger pumpehusene. I pumpehusene er der el-pumper, som holder vandstanden lav nok bag digerne. Vandet fra kanalerne pumpes ud i Tvede Å.

Åen er yngle-vandløb for havørred. Åen løber gennem et delta i rørskovene og ud i fjorden. I foråret, før tagrørene får magt, står engkabbeleje flot og lysende. Ved kanalerne holder mange sjældne fugle til, og i fjorden ses odder, sæl og marsvin.

Med udgangspunkt i pumpehuset i Øster Tørslev Kær er der etableret et spor.

Der er etableret en udsigtsplatform på toppen af pumpehuset, og herfra er der fantastisk udsigt over store dele af Randers Fjord. De fuglearter, der lever i rørene, er typisk: rørdrum, skægmejse, rørsanger og drossel-rørsanger.

I de tidlige morgentimer ses råvildt og ræv på engene mellem de små skovstykker. I foråret græsser svanerne på vintersæden, og lærkerne høres synge over markerne. Langt borte anes fiskeørnen, mens den svæver over fjorden i søgning efter føde. I krattet efterligner skovskaden andre fugles lyde – den kan skrige som en musvåge og fløjte som en stær. En sjælden gang ses rørhøgen og dens mage søge føde langs tagrørene ved fjorden.

Hvidtjørn

Hvidtjørn omfatter tre danske arter: alm. hvidtjørn, engriflet hvidtjørn og koral-hvidtjørn. Sammen med en række andre stikkende arter (bl.a. enebær, slåen og hunderose) er hvidtjørn en karakteristisk art for overdrev og skrænter, der har været græsset mange år. Tornene beskytter mod bid fra græssende kvæg og vildt, og ofte kan man se andre arter vokse op i ly fra de fodposer, som de stikkende planter danner, når der græsses. I gamle dage, da meget mere af landet var græsset, opstod ordsproget ”torn (tjørn) er skovs moder”, da tjørnen kan skærme for opvækst af træer, der kan danne skov.

Læs mere om hvidtjørn her.

Rørdrum

Rørdrummen er en af de mest særprægede danske fugle. Det er en mellemstor hejre med længdestribet, gyldenbrun fjerdragt. Når fuglen bliver forstyrret, vender den sin stribede underside frem og strækker hoved og hals ret op i vejret, hvilket gør den næsten helt usynlig i rørskoven. Derfor ser man desværre sjældent den sky fugl.

Til gengæld kan man om foråret høre hannernes mystiske ”sang” – den såkaldte pauken – der lyder, som når man puster i en tom flaske. Rørdrummens pauken er så kraftig, at den kan høres flere kilometer væk.

Læs mere om rørdrum.

Rørdrummens kan høres her.

Lav ranunkel

Lav ranunkel er karakteristisk for fugtige græssede arealer. Lav ranunkel har nedliggende stængler, der kan slå rødder i leddene. Der findes mange arter af ranunkel i Danmark, og de fleste af dem går under den folkekære betegnelse smørblomst.

Klik her, hvis du vil vide mere om lav ranunkel.